LƯU Ý : lên gửi test số lượng 1 vào game trước khi gửi số lớn tránh lỗi tài khoản !
Có thể lag do quá tải, thông báo đến fanpage ,hoặc có thể đợi trong 1-2h admin sẽ giải quyết

Sử Dụng Tool Bằng Tài Khoản đăng nhập như hình : 

Gửi xong vào thư để nhận

Hình ảnh game: